Základní škola Vyškov, Tyršova 4

Školní klub

Dokumenty ke stažení:


Směrnice pro zájmové kroužky:

Na základě vyhlášky o zájmovém vzdělávání č. 74/2005Sb. je na Základní škole Vyškov, Tyršova 4 zřízen Školní klub změnou obsahu Zřizovací listiny ze dne 1. 12. 2013. Činnost Školního klubu je určena § 6 a § 7 výše zmíněné vyhlášky – zastřešuje tedy činnost všech schválených kroužků na ZŠ Vyškov, Tyršova 4.
  1. Žáci mají možnost pravidelně navštěvovat zájmové útvary pod vedením jednotlivých lektorů.
  2. Žák smí navštěvovat zájmový kroužek jen na základě vyplnění zápisního lístku do Školního klubu.
  3. Nabídka kroužků na školní rok se řídí poptávkou žáků a možnostmi školy.
  4. Výše úplaty je schválena zřizovatelem školy a podrobně rozepsána v ŠVP Školního klubu.
  5. Žák, který se do kroužku přihlásí, bere na vědomí, že je přihlášen na celý školní rok a v případě jeho pozdější neúčasti v něm se poplatek za kroužek nevrací.
  6. Žák smí činnost v kroužku ukončit jen na základě písemného potvrzení zákonných zástupců.
  7. Pro práci v kroužku je stanoveno nejméně 7 dětí, v odůvodněných případech, s přihlédnutím k charakteru kroužku, nejméně 5 dětí.
V případě větší poptávky žáků, než je maximální možná kapacita kroužku, o přihlášených rozhodne ředitel školy.


Směrnice nabývá účinnosti dne 1. 3. 2014
PaedDr. Bc. Zdeněk Pitela, ředitel školy
Tyto stránky využívají soubory cookie.