Základní škola Vyškov, Tyršova 4

Směrnice, předpisy

Směrnice

upravující efektivní hospodaření s veřejnými prostředky.

Vnitřní kontrolní systém základní školy je zpracován ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb,. § 25, 26 a 27 a zákona č. 250/2000 Sb., § 28 a 29 v souladu s náplněmi práce jednotlivých pracovníků a v návaznosti na níže uvedené vnitřní směrnice a pokyny ředitele školy:

Soubor směrnic zpracovaný ekonomkou školy, schválený ředitelem školy, který obsahuje:
1. směrnice pro oběh a zpracování účetních dokladů
2. zajišťování pokladní služby a hospodaření s ceninami
3. vnitřní směrnice poskytování cestovních náhrad
4. zatřídění, evidence, inventarizace, likvidace majetku a odpisový plán majetku
5. tvorba, hospodaření a čerpání fondů
6. stravování
7. skartace
8. roční plány školy pro DVPP
9. seznam školních potřeb pro žáky 1. ročníků

dále zahrnuje:

 • organizační řád základní školy pro ZŠ, ŠD a ŠJ
 • organizační struktura školy
 • pracovní řád pro zaměstnance školy
 • řád základní školy
 • řád školní družiny
 • řád školní jídelny
 • provozní řád kuchyně školního stravování
 • sanitační řád školní jídelny
 • spisový řád
 • podpisové vzory
 • vnitřní mzdový předpis
 • vnitřní směrnice pro poskytování OOPP
 • dohody o hmotné odpovědnosti
 • kolektivní smlouva
 • zásady pro používání FKSP na ZŠ

Zřizovatelem základní školy Tyršova 4, Vyškov, IČO: 46271180 je Město Vyškov, se sídlem ve Vyškově, Masarykovo nám. 1, s tím, že záležitosti běžného provozu s výjimkou těch, které ze zákona přísluší zastupitelstvu, nadále řeší Rada města Vyškova.

ZŠ je příspěvkovou organizací, která má právní subjektivitu. Činnost základní školy je vymezena zákonem č. 29/84 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů. ZŠ zároveň provozuje školní jídelnu a školní družinu.
Předpisy

Základní škola Vyškov, Tyršova 4, přísp. org.
Naše telefonní čísla:
škola 517 348 782
ředitel školy 517 346 288
školní jídelna 517 348 480
fax 517 348 782

1. Ředitel školy: PaedDr. Bc. Zdeněk Pitela, jmenován do funkce starostou města Vyškov RNDr. Petrem Hájkem, na základě usnesení č. 218-05 ze 4. schůze Rady města Vyškov konané dne 21. 12. 2006.

2. Pravomoc a působnost ředitele je vymezena $164 a §165 zákona č. 561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon):

§ 164
a) rozhoduje ve všech záležitostech týkajících se poskytování vzdělávání a školských služeb, pokud zákon nestanoví jinak,
b) odpovídá za to, že škola a školské zařízení poskytuje vzdělávání a školské služby v souladu s tímto zákonem a vzdělávacími programy uvedenými v §3,
c) odpovídá za odbornou a pedagogickou úroveň vzdělávání a školských služeb,
d) vytváří podmínky pro výkon inspekční činnosti České školní inspekce a přijímá následná opatření,
e) vytváří podmínky pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a pro práci školské rady, pokud se podle tohoto zákona zřizuje,
f) zajišťuje, aby osoby uvedené v §21 byly včas informovány o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte, žáka nebo studenta,
g) zajišťuje spolupráci při uskutečňování programů zjišťování výsledků vzdělávání vyhlášených ministerstvem,
h) odpovídá za zajištění dohledu nad dětmi a nezletilými žáky ve škole a školském zařízení.


Ředitel školy zřizuje pedagogickou radu jako svůj poradní orgán, projednává s ním všechny zásadní pedagogické dokumenty a opatření týkající se vzdělávací činnosti školy. Při svém rozhodování ředitel školy k názorům pedagogické rady přihlédne. Pedagogickou radu tvoří všichni pedagogičtí pracovníci školy.


§ 165
1) Ředitel školy dále


a) stanovuje organizaci a podmínky provozu školy a školského zařízení,

b) odpovídá za použití finančních prostředků státního rozpočtu přidělených podle §160 až 163 v souladu s účelem, na který byly přiděleny,
c) předkládá rozbor hospodaření podle závazné osnovy a postupu stanoveného ministerstvem.

2) Ředitel školy rozhoduje (vydává rozhodnutí) o právech a povinnostech v oblasti státní správy v těchto případech:

a) přeřazení žáka nebo studenta do vyššího ročníku podle §17 odst. 3 a povolení individuálního vzdělávacího plánu podle §18,
c) odkladu povinné školní docházky podle §37,
d) převedení žáka do odpovídajícího ročníku základní školy podle § 39 odst. 2,
e) přijetí k základnímu vzdělávání podle §46, přestupu žáka podle §49 odst. 1 a převedení žáka do jiného vzdělávacího programu podle §49 odst. 2, povolení pokračování v základním vzdělávání podle §55 odst. 2,
h) opakování ročníku po splnění povinné školní docházky podle § 52 odst. 6, §66 odst. 7 a §97 odst. 8,
i) snížení nebo prominutí úplaty za poskytování vzdělávání a školských služeb podle §123 odst. 4,
j) podmíněného vyloučení a vyloučení žáka nebo studenta ze školy nebo školského zařízení podle §31 odst. 2 a 4,
k) uznání dosaženého vzdělání podle §70 a 100,
l) povolení a zrušení individuálního vzdělávání žáka podle §41.

Tyto stránky využívají soubory cookie.